Mahatma Gandhi Kimdir? | Ansiklopedik Bilgiler

Mahatma Gandhi Kimdir? | Ansiklopedik Bilgiler

Mahatma Gandhi Kimdir? | Ansiklopedik Bilgiler

Mahatma Gandhi, 1869-1948 yılları arasında yaşamış, barışçıl mücadelesi ve liderliğiyle tanınan önemli bir siyasi lider ve düşünürdür. Hindistan’ın büyük bağımsız lideri olarak tanınan Gandhi, yaşamı boyunca, bağımsızlık, vatandaşlık hakları ve bağımsızlık gibi değerler için büyük mücadeleler vermiştir.

Ülkesinde Mahatma Mübarek lakabı ile bilinen bu ruhani lider, 2 Ekim 1869 tarihinde Hindistan’ın Porbandar şehrinde doğmuştur. Ticaret ile uğraşan ünlü bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Mahatma Gandhi, bir düşünce adamı ve pasifist bir siyasetçidir. Ders niteliğinde birçok sözü bulunan Gandhi’nin ana felsefesi, şiddetten uzak durulması, eşit davranma ve kötülüğe karşı şiddetsiz direnişe dayanmaktaydı. 1919-1948 yılları arasındaki İngilizce sömürgeciliğine karşı Hint milli hareketini başlatması, onu önemli bir lider yapmıştır. Hinduizm akımının dinsel mistik öğelerini oluşturan, şiddet karşıtlığı, dinlere saygı ve teknoloji karşıtlığı, uzlaşmacılık, çilecilik, Asya milliyetçiliği, pasifizm, sivil itaatsizlik onun ideolojisinin temellerini oluşturmaktaydı. Özetle Mahatma Gandhi, Hintlileri içinde bulundukları zor durumdan kurtarmaya çalışan milli ve siyasi bir liderdir.

Yaşamını amaçları uğruna adamış olan Gandhi, şiddetin olmadığı yöntemlerle birçok mücadele vermiştir. Mücadeleleri karşısında çoğu zaman işkenceye maruz kalan Gandhi, her seferinde yılmadan mücadelesine kaldığı yerden devam etmiştir.

Mahatma Gandhi Hayatı

Mahatma Gandhi, 2 Ekim 1869 tarihinde Batı Hindistan’da Ortodoks bir ailenin üyesi olarak dünyaya gelmiştir. Orta sınıf bir aileden gelen Gandhi, Babası, Porbandar’ın diwani yani başveziri olarak görev yapmaktaydı. Mahatma Gandhi, hukuk eğitimi almak üzere İngiltere’ye gitmiştir. Londra’da hukuk okuduktan sonra Güney Afrika’ya giderek orada çalışmaya başlamıştır.

Gandhi’nin politik kariyeri, Güney Afrika’da başlamıştır. Orada, Hint topluluğunun hakları için mücadele ederken pasif direniş ve satyagraha ilkelerini geliştirmiştir. Irk Ayrımcılığı Yönetmeliği karşısında yapılan şiddetsiz direniş kampanyası, onun liderlik yeteneklerini göstermiştir.

1915 yılında Hindistan’a dönmeden önce Güney Afrika’da elde ettiği deneyimler, onu Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesinde kullanacağı felsefi ve stratejik temellerini atmasını sağlamıştır. Gandhi, Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesinde lider bir figür haline gelmiştir. Pasif direniş ve sivil itaatsizlik prensiplerini benimseyerek, İngiltere’ye karşı barışçıl bir mücadele yürütmüştür.

8 Ağustos 1942’de “Quit India” yani “Hindistan’dan Çık” kampanyası ile Hindistan’ın bağımsızlığı için daha etkili bir mücadele başlatmıştır. Gandhi, farklı dinlere mensup insanlar arasında hoşgörü ve birlik mesajları vermiş ve dinler arası uyumu teşvik etmiştir.

Hindistan’daki kast sistemine karşı çıkmış, alt sınıftaki insanların haklarını savunmuştur. 1930 yılında, Britanya’nın tuz monopoli politikasına karşı bir protesto olarak, Gandhi ve takipçileri tuz yapımını deniz suyundan yaparak barışçıl bir direniş başlatmıştır.

Mahatma Gandhi, Hindistan’ın bağımsızlık kazanmasından kısa bir süre sonra, 30 Ocak 1948 tarihinde, Hindistan’da bir Hindu milliyetçisi tarafından suikaste uğramış ve hayatını kaybetmiştir. Hindistan liderinin külleri küçük kaplar ile Hindistan’ın birçok bölgesine dağıtılmıştır.

Gandhi’nin liderliği, barışçıl direnişin gücünü vurgulamış ve onu dünya çapında etkili bir figür haline getirmiştir. Mahatma Gandhi, “Ahimsa” (zararsızlık) ve “Satyagraha” (gerçeğin gücü) prensiplerini vurgulayan önemli bir düşünürdü.

Mahatma Gandhi’nin İlkeleri

Mahatma Gandhi’nin ilkeleri, onun felsefi görüşleri ve liderlik tarzı doğrultusunda şekillenmiştir. Aynı zamanda, onun mücadelelerinin ve felsefesinin temel taşlarıdır.

1.      Ahimsa (Zararsızlık)

Gandhi’nin en temel ilkesi, “Ahimsa” olarak bilinen zararsızlıktır. Bu prensibe göre, şiddetten kaçınılmalı ve barışçıl yollarla çözümler aranmalıdır. Ahimsa, pasif direnişin temelini oluşturur.

2.      Satyagraha (Gerçeğin Gücü)

Satyagraha, Gandhi’nin “gerçeğe sıkı sıkıya bağlı kalmak” veya “gerçeğin gücü” anlamlarına gelmektedir. Bu ilke, gerçekçi bir şekilde haklarınızı savunurken şiddetsiz direnişi benimsenmesini ifade eder. Bu, karşıtların da insani değerlere saygı göstermelerini teşvik etmeyi amaçlar.

3.      Dinlerarası Uyum

Mahatma Gandhi, farklı dinlere mensup insanlar arasında hoşgörü ve birlik mesajları vermiştir. Ona göre, dinler arası uyum, insanlar arasında barışı ve anlayışı teşvik eder.

4.      Sarvodaya (Herkesin Yükselmesi):

Gandhi’nin toplumsal adalet ilkesi olan Sarvodaya, toplumun en alt tabakalarındaki insanların durumunu iyileştirmeyi amaçlar. Herkesin refah içinde yaşamasını hedefler.

5.      Swadeshi (Kendi Üretimimiz):

Mahatma Gandhi, Swadeshi ilkesini benimsemiş ve yabancı mallarının kullanımına karşı çıkmıştır. Ona göre, ülkenin kendi üretimine ve yerel ekonomisine dayanması önemlidir.

6.      Gram Swaraj (Köy Özerkliği)

Gandhi’nin, Hindistan’ın bağımsızlığını kazandıktan sonra hayalini kurduğu sistem Gram Swaraj’dır. Bu, köylerin kendi kendine yönetimini ve ekonomik bağımsızlığını içerir.

7.      Basit Yaşam Tarzı

Mahatma Gandhi, mütevazı bir yaşam tarzını benimsemiş ve sadeliği savunmuştur. Lüks tüketim ve aşırılığa karşı çıkmış, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmayı önermiştir.

8.      Din Bağımsızlığı

Mahatma Gandhi, dini inançların siyasetten ayrılmasını savunmuştur. Bir kişinin dini inançlarının kamusal yaşamında etkili olmaması gerektiğini öne sürmüştür.

Mahatma Gandhi Hakkında Bilinmeyenler

Mahatma Gandhi’ye Sankrist dilinde Mahatma yani Yüce Ruh ve Bapu yani Baba anlamına gelen unvanlar verilmiştir. Lider ruhlu ve başarılı bir devlet adamı olan Gandhi, sanılanın aksine kendisini çekingen ve utangaç biri olarak tanımlamaktaydı. Bu yüzden, okul yaşamı boyunca arkadaşlarından ve okuldan kaçmıştır.

Mahatma Gandhi’nin yardımseverleri ile ön plana çıkmıştır. Yardımseverler ilgili birçok hikayesi vardır. Bunlar biri, günün birinde tren raylarının üzerinde ayakkabısının kalmasıyla ilgilidir. Tren raylarının arasında ayakkabısının teki kalmıştır. Ayakkabıyı bulan kişinin işine yaraması için tren raylarının arasına diğer ayakkabısını da bırakmıştır.

Mahatma Gandhi hakkında bilinmeyenler konusundan biri de ilk öğretmeninin İrlandalı oluşudur. Bu yüzden Gandhi, İrlanda aksanıyla İngilizce konuşabilmekteydi.

Mahatma Gandhi hakkında daha önce hiç duymadığınız bazı ilginç konular da vardır. 1893 ila 1914 yılları arasında Güney Afrika’da avukatlık yaparken siyahların insan sayılamayacağı yönünde bir açıklama yapmıştır. 1903 yılında ise beyaz ırkın Güney Afrika’ya hükmetmesi gerektiğine dair ilginç bir beyanda bulunmuştur.

Gandhi, erkeklerin doğaları gereği temel içgüdülerini kontrol edemeyen varlıklar olduğunu düşünüyordu. Ona göre cinsellik bir sapkınlıktı ve bir insan hayatı boyunca 4 veya 5 defa cinsel ilişki kurmalıydı. Bu yüzden eşine danışmadan cinselliğe tövbe etti ve yıllarca ona dokunmadı.

Mahatma Gandhi’nin düşüncelerinden biri de dönemin yeni ilacı olan penisilinin izin verilmemesi gereken bir madde olduğuyla ilgiliydi. Bu yüzden eşi, zatürre olduğunda aşı vurulmadı ve durumu kötüleşti, aynı yıl hayatını kaybetti. Birkaç yıl son Gandhi sıtma oldu. Fakat söz konusu kendi olduğunda yabancı madde olarak nitelendirdiği kinini alarak, sağlığına kavuştu.

Kaynaklar: Kaynak1

14 Beğen